GABINET PSYCHOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Lęk
Chroniczne obawy o przyszłość
Koncentracja na najgorszych scenariuszach
Niepokój podczas rozmowy z innymi
Strach przed negatywnymi osądami
Nieprzyjemne i niechciane myśli

Depresja
Niska samo ocena
Brak pewności siebie
Słaba motywacja
Smutek
Niepokój o przyszłość

Terapia Par
Problemy małżeńskie
Problemy z komunikacją
Nierozwiązany konflikt
Utrata uczuć
Niewierność

Relacje
Problemy z zaangażowanim i lęk
Utrata związku
Niezrozumiałe emocje pojawiające się w związku
Problemy z randkami
Trudności w relacjach zawodowych

Perfekcjonizm
Bardzo krytyczne na myśli na temat błędów?
Nadmiernie wysokie standardy?
Presja, by zawsze spełniać wymagania się innych?
Minimalizowanie sukceów?
Ciągłe wątpliwości dotyczące wydajności?

W uzasadnionych sytuacjach możliwe są wizyty domowe.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I EFEKTYWNOŚĆ PSYCHOTERAPII

W 2005 roku ukończyłem pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Szkolenie psychoterapeutyczne zdobyłem podczas podyplomowych kursów akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne: trzyletnim Kursie Systemowej Terapii Rodzin organizowanym przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz czteroletnim w Profesjonalnej Szkole Psychterapii organizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

W 2016 roku uzyskałem tytuł Master Degree of Social Work na Universytecie Południowej Australii. Szczególnie istotne były dla mnie sposoby pracy koncentrujace uwagę na istniejących zasobach i mocnych stronach klienta. Dzięki bogatym doświadczeniom staram się dostosowywać sposoby pracy do indywidualnych potrzeb oraz trudności zgłaszających się osób. Pracując jako psycholog i psychoterapeuta, zajmowałem się osobami borykającymi się z lękiem, depresją, doświadczaniem silnego stresu, trudnościami w związkach, problemami w zaspokajaniu ważnych potrzeb, diagnozą problemów edukacyjnych i emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz interwencją kryzysową w sytuacjach traumy psychologicznej. (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Psychogeriatryczny)

Pracując jako psycholog i psychoterapeuta, zajmowałem się osobami borykającymi się z lękiem, depresją, doświadczaniem silnego stresu, trudnościami w związkach, problemami w zaspokajaniu ważnych potrzeb, diagnozą problemów edukacyjnych i emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz interwencją kryzysową w sytuacjach traumy psychologicznej. (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Psychogeriatryczny)
Rośnie liczba badań nad skutecznością psychoterapii. Wskazują na zasadność takej formy pomocy, znaczną poprawę stanu pacjentów w zakresie objawów oraz ogólnego sampoczucia. Niektórzy badacze wskazują, że psychoterapia w dłuższej perspektywie czasowej jest bardziej skuteczna niż leczenie farmakologiczne.

Umiarkowana depresja oraz lęk nasilają się znacznie rzadziej u osób korzystająch z psychoterapii. Jak wskazuje wiele badań, nie ma znacznych różnic w efektywności psychoterapii ze względu na tzw. modalność (psychoterapia systemowa, poznawcza, humanistyczna ) w jakiej jest ona prowadzona. W zależności od rodzaju trudności, skuteczne są też doraźne konsultacje z psychologiem.

CENNIK

konsultacje i porady psychologiczne

70 minut - 100 PLN

psychoterapia indywidualna

50 minut - 90 PLN

psychoterapia rodzinna
terapia małżeństw i par

70 minut - 110 PLN

FORMY PSYCHOTERAPII

Psychoterapia indywidualna

To regularne cotygodniowe spotkania, rozpoczynające się konsultacjami (1 - 3 spotkania), które ma na celu zorientowanie się w trudnościach, sytuacji i możliwościach zgłaszającej się osoby co umożliwi określenie celów i zamierzonych efektów spotkań oraz odpowiednie dobranie form i okresu pracy. Wyróznia się terapie któtko i długoterminowe.


Psychoterapia krótkoterminowa trwa do kilku miesięcy i wskazany jest w momencie doświadczania kryzysu życiowego na przykład jak: choroba, utrata pracy, rozpad związku, poczucie osamotnienia.

Psychoterapia długoterminowa ma na celu głębsze zrozumienie trudności, potrzeb, uczuć, schematów działania i myślenia, oraz historii życia, pozwala na dotarcie do przyczyn mechanizmów funkcjonowania klienta oraz znalezienie sposobów na pozytywną zmianę w samopoczuciu, myśleniu i działaniu; zakończenie psychoterapii następuje w momencie gdy kiedy wyznaczone cele zostały osiągnięte.

Psychoterapia małżeńska i psychoterapia par

Jest to praca z parami, które doświadczają braku satysfakcji lub trudnosci w zwiąku. W tym procesie terapeuta dba o zasadę neutralności. Czasami trudności wynikają po prostu z problemów w komunikacji. Bywa też, że partnerzy mają określony wzorzec związku wyniesiony z rodzin pochodzenia - w takim przypadku praca skupia się na budowaniu nowej, wspólnej wizji partnerstwa.


Terapia rodzinna

Skierowana jest do rodzin przeżywających trudności we wzajemnych relacjach lub gdy dzieci wykazują trudności w zakresie zachowania, nadpobudliwości czy problemów emocjonalnych.

Terapia polega na zrozumieniu relacji, sposobu komunikacji oraz poziomu zaspokajania potrzeb między członkami rodziny, konfliktami a także przekazami międzypokoleniowymi, które mogą wpływać na aktualną sytuację rodziny. W tym ujęciu każdy członek rodziny jest jednakowo ważny i może istotnie przyczynić się do oczekiwanych zmian.

1. Martin E. P. The effectiveness of psychotherapy: The Consumer Reports study. Seligman, American Psychologist, Vol 50 (12), Dec 1995, 965-974.

2. Jefferey A. Kottler, Skuteczny psychoterapeuta, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005

3. Bryła-Zielińska I. Badania nad skutecznością psychoterapii w leczeniu pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i z zaburzeniami osobowości w Polsce w latach 1960-1995, Postępy Psychiatrii i Neurologii