Psycholog Białystok - Psychoterapia i Pomoc Psychologiczna - Terapia Małżeńska

Paweł Wakuła

Psychoterapia jest drogą, która pomaga powrócić do stanu w którym myśli, uczucia i pragnienia wyrażają to, kim naprawdę jesteś.

Jeśli tu jesteś, prawdopodobnie poszukujesz ulgi od codziennych stresów, wsparcia podczas ważnych życiowych zmian lub potrzebujesz psychoterapii. Pracę rozpoczniemy od określenia Twoich indywidualnych potrzeb, przyczyn trudności i zasobów osobistych lub psychologicznych, które już posiadasz. Następnie znajdziemy sposoby najbardziej efektywnej pomocy prowadzącej do pozytywnej zmiany.

„Każda osoba ma wrodzoną moc, którą można scharakteryzować jako siłę życiową, zdolność transformacyjną, energię życiową, duchowość, potencjał regeneracyjny i moc uzdrawiania, która jest potężną formą wiedzy, która może kierować przemianami osobistymi i społecznymi"   Karl E. Weick

Pomagam posługując się metodami psychoterapeutycznymi dostosowanymi do specyficznych i unikalnych potrzeb każdej osoby. Psychoterapia integracyjna pozwala wykorzystywać szkoły terapeutyczne takie jak podejście systemowe, humanistyczne i poznawczo-behawioralne do indywidualnych potrzeb klienta.

Od wielu lat pracuję z parami i rodzinami które chcą przywrócić równowagę i zdrowie w systemie rodzinnym. Terapia par służy osobom, które mają poczucie że ich związek nie jest takim mógłby być i potrzebują dodatkowego wsparcia dla osiągnięcia lepszej komunikacji i poczucia wzajemnego zrozumienia.

KWALIFIKACJE

2000 - 2005 Studia magisterskie - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
2006 - 2009 Kurs Systemowej Terapii Rodzin - Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie
2010 - 2014 Profesjonalna Szkoła Psychoterapii - Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
2015 - 2017 Master Degree of Social Work - University of South Australia

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Psycholog - psychoterapeuta

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego "KENDRON"- Białystok
New ROADS Alcohol and Drug Service Adelaide SA
Oddział Dzienny Psychogeriatryczny "Leszczynowa"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Białystok
T-Matic Grupa Computer Plus
Ośrodek Szkolenia Kadr PROFESJA

STANDARDY ETYCZNE I ZAWODOWE

W mojej pracy kieruję się szeroko rozumianym dobrem klienta oraz zwracam szczególną uwagę zwracam na zachowanie zasady poufności treści spotkań. Bardzo istotne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój zawodowy, co praktykuję z pasją poprzez kursy, szkolenia doskonalące oraz superwizje.

W pracy opieram się na wytycznych zawartych z kodeksach: Kodeks Etyczno-Zawodowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. "...naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.”

OFERTA

psycholog białystok   Konsultacja psychologiczna

Wstępna konsultacja umożliwia poznanie sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się po pomoc, dając jednocześnie możliwość rozpoznanie przyczyn problemów. Jest to też czas na nawiązanie pozytywnego kontaktu i budowanie zaufania. Czasem do zebrania wszystkich niezbędnych informacji pozwalających na ustalenie przyczyn trudności potrzeba więcej niż jednego spotkania.

Następnie należy ustalić czy problem ma podłoże indywidualne, czy jest raczej wynikiem trudnej sytuacji w związku, miejscu pracy lub rodzinie. Jaka forma pomocy jest wskazana w prezentowanej sytuacji: porada psychologiczna, psychoterapia, wsparcie krótkoterminowe czy interwencja kryzysowa. Często wstępnie można określić najskuteczniejsze metody terapii tj. skoncentrowanie się bardziej na rozwijaniu emocjonalnej, poznawczej czy społecznej części doświadczeń zgłaszającej się osoby. Bywa też, że jednorazowa konsultacja odpowiednio ukierunkowuje klienta, mobilizuje jego zasoby, co pozwala na samodzielne działanie i radzenie sobie z trudnosciami.

interwencja kryzysowa   Interwencja kryzysowa

Jest to pomoc, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i zapobieżenie dalszemu pogłębianiu problemów psychologicznych i życiowych. Istotnie pomaga w zmniejszeniu poczucia bezradności, złagodzenie cierpienia, zebranie sił psychofizycznych oraz zasobów, które pomogą stawić czoło sytuacji. Sprawdż poziom stresu psychologicznego. Skierowana jest głownie do osób, które są kryzycie w następstwie np. śmierci bliskiej osoby, wypadku samochodowym, napaści, przemocy, nagłym zwolnieniu z pracy czy odejściu partnera.

Utrata lub nagłe wydarzenia traumatyczne może wpłynąć na dynamikę rodziny. Zwykle wszyscy członkowie systemu przeżywają traumy w trochę inny sposób, w krótszym lub dłuższym czasie. Interwencje systemowe mogą pomóc w otwartym wyrażeniu potrzeb, punktów widzenia oraz emocji poszczególnych członków rodziny. Pozwala to uniknąć poczucia osamotnienia, izolacji oraz jawnych i ukrytych konfliktów i napięć w rodzinie. Ułatwia też adaptacyjne dostosowanie się do strat. Terapeuta dba o to aby wszyscy uczestnicy mogli otwarcie i bez nadmiernego napięcia i lęku mówić o problemach, emocjach i potrzebach.


psychoterapia indywidualna białystok   Psychoterapia indywidualna

Są to regularne cotygodniowe spotkania, zwykle rozpoczynające się konsultacją (1 - 3 spotkania). Na początku psychoterapeuta orientuje się w charakterze trudności, sytuacji i możliwościach zgłaszającej się osoby co umożliwi określenie celów i zamierzonych efektów spotkań oraz odpowiednie dobranie form i wstępne ustalenie okresu pracy.

Wyróżnia się terapie krótkoterminowe, które służą rozwiązaniu konkretnego problemu i długoterminowe, gdy problem jest bardziej złożony i osoba oczekuje stałych zmian w zakresie swego zachowania, emocjonalności czy struktury osobowości np. zrozumienie przyczyn przeżywanych emocji, myśli i zachowań. Psychoterapia indywidaualna pomaga w w problemach takich jak: obniżony nastrój, lęk, problemy z pamięcią i koncentracją, bezsenność oraz inne zaburzenia snu, autoagresja, psychosomatyczne bóle głowy, brzucha, depresja, przyśpieszona praca serca.

terapia małżeńska   Terapia małżeńska i terapia par

Jest to praca z parami, które doświadczają braku satysfakcji lub trudności w związku. W tym procesie terapeuta dba o zasadę neutralności, co oznacza pracę nad uzgodnionymi wspólnie z parą celami. Nie polega na zmianie - "naprawie", jednej ze stron. Pomaga uzmysłowić, dlaczego mimo dobrych chęci często nie udaje się porozumieć i co każda ze stron może zrobić, żeby czytelnie swoje intencje i oczekiwania wobec drugiej osoby.

Bywa też, że partnerzy mają określony wzorzec związku wyniesiony z rodzin pochodzenia - w takim przypadku praca skupia się na budowaniu nowej, wspólnej wizji partnerstwa. Ten rodzaj psychoterapii pomaga też nabywać nowe umiejętnosci rozwiązywania konfliktów. Rozumienie mechanizmów zachowań, myśli i związanych z nimi emocji sprzyja powstawaniu nowych perspektyw w widzeniu obecnych problemów. Przykładowe cele: przezwyciężenie sytuacji kryzysowych, uzyskanie większej harmonii w związku, wypracowanie lepszej komunikacji i porozumienia, ułatwienie wyrażania swoich myśli i uczuć.

psycholog psychoterapia systemowa Białystok   Terapia rodzin

Terapia systemowa skierowana jest do rodzin przeżywających trudności we wzajemnych relacjach lub gdy dzieci wykazują trudności w zakresie zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej czy problemów emocjonalnych. Konsultacje rodzinne pomagają określić oczekiwania poszczególnych członków rodziny. Psychoterapeuta pomaga w zrozumieniu relacji, sposobu komunikacji oraz poziomu zaspokajania potrzeb między członkami rodziny, konfliktami a także przekazami międzypokoleniowymi, które mogą wpływać na aktualną sytuację rodziny. W tym ujęciu każdy członek rodziny jest jednakowo ważny i może istotnie przyczynić się do oczekiwanych zmian.

CENNIK


konsultacja psychologiczna

psychoterapia indywidualna

terapia rodzin

KONTAKT - psycholog białystok

Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii
Paweł Wakuła
ul. Krucza 6
Białystok - Nowe Miasto
telefon: 507-154-862
email: pawwaku@o2.pl

psycholog białystok


Strona używa plików cookies do celów statystycznych.

Psycholog Białystok - Psychoterapia i Pomoc Psychologiczna Białystok