Psychoterapia jest drogą, która pomaga powrócić do stanu w którym myśli, uczucia i pragnienia wyrażają to, kim naprawdę jesteś.

Jeśli tu jesteś, prawdopodobnie poszukujesz ulgi od codziennych stresów, wsparcia podczas ważnych życiowych zmian lub potrzebujesz psychoterapii. Pracę rozpoczniemy od określenia Twoich indywidualnych potrzeb. Znalezienia przyczyn trudności oraz zasobów osobistych lub psychologicznych, które już posiadasz. Następnie znajdziemy sposoby najbardziej efektywnej pomocy prowadzącej do pozytywnej zmiany.

Pomagam posługując się metodami psychoterapeutycznymi dostosowanymi do specyficznych i unikalnych potrzeb każdej osoby. Psychoterapia integracyjna pozwala wykorzystywać szkoły terapeutyczne takie jak podejście systemowe, humanistyczne i poznawczo-behawioralne dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Od wielu lat pracuję z parami i rodzinami które chcą przywrócić równowagę i zdrowie w systemie rodzinnym. Terapia par służy osobom, które mają poczucie że ich związek nie jest takim mógłby być. Pary te potrzebują dodatkowego wsparcia dla osiągnięcia lepszej komunikacji i poczucia wzajemnego zrozumienia.

„Każda osoba ma wrodzoną moc, którą można scharakteryzować jako siłę życiową, zdolność transformacyjną, energię życiową, duchowość, potencjał regeneracyjny i moc uzdrawiania. Jest to potężna formą wiedzy, która może kierować przemianami osobistymi i społecznymi"   Karl E. Weick

Przez wiele lat pracy w zawodzie psychologa zajmowałem się również diagnozą dzieci i dorosłych. Prowadziłęm interwencje kryzysowe w nagłych sytuacjach. Zajmowałem się również poradnictwem i opiniowaniem dzeici i dorosłych. W pracy dążę do stałego rozwoju zawodowego i aktualizuję swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

KWALIFIKACJE

2000 - 2005 Studia magisterskie - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
2006 - 2009 Kurs Systemowej Terapii Rodzin - Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie
2010 - 2014 Profesjonalna Szkoła Psychoterapii - Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
2015 - 2017 Master Degree of Social Work - University of South Australia

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Psycholog - psychoterapeuta

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego "KENDRON"- Białystok
New ROADS Alcohol and Drug Service Adelaide SA
Oddział Dzienny Psychogeriatryczny "Leszczynowa"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Białystok
T-Matic Grupa Computer Plus
Ośrodek Szkolenia Kadr PROFESJA

STANDARDY ETYCZNE I ZAWODOWE

W mojej pracy kieruję się szeroko rozumianym dobrem klienta. Zwracam szczególną uwagę zwracam na zachowanie zasady poufności treści spotkań. Bardzo istotne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój zawodowy. Regularie czuestniczę w kursach, szkoleniach doskonalących oraz superwizjach.

W pracy opieram się na wytycznych zawartych z kodeksach: Kodeks Etyczno-Zawodowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

...naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych. Osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.

PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA

Jest progresywną formą psychoterapii, która łączy różne narzędzia terapeutyczne i podejścia do potrzeb konkretnego klienta. Łączy elementy zaczerpnięte z różnych szkół teorii i badań psychologicznych. Terapia integracyjna staje się bardziej elastycznym i skutecznym podejściem do leczenia niż bardziej tradycyjne formy psychoterapii.

Kiedy jest stosowana ?
Zintegrowane techniki terapii można włączyć do niemal każdego rodzaju pomocy. Może być stosowana w pracy z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi. Integracyjne podejście może być stosowane w leczeniu wielu problemów psychologicznych, w tym depresji, lęku i zaburzeń osobowości.
Dlaczego warto szukać psychoterapii integracyjnej?
Integratywni psychoterapeuci biorą pod uwagę indywidualne cechy, preferencje, potrzeby, zdolności fizyczne, przekonania duchowe i poziom motywacji swoich klientów. Różne podejścia mogą być stosowane kolejno na różnych etapach procesu pomagania. Pomoc psycholgiczna w formie psychoterapii integracyjnej jest szyta na miarę osoby zgłaszającej się na terapię.

Przykładowy model integracji

• Konceptualizacje poznawcze - rola procesu myślenia
• Narracje osobiste
• Wpływ przeżywanych uczuć na problemy
• Ciało - energia i zdrowie - holistyczna natura umysłu i ciała
• Relacje - całe życie jest relacyjne, a większość problemów ma komponent relacyjny
• Kontekst kulturowy
• Wpływy systemowe (praca, rodzina, kontekst społeczny )
• Praca oparta na metodach potwierdzonych naukowo
• Motywacja w procesie zmian


Jak to działa?
Istnieje ponad 400 różnych rodzajów psychoterapii. Są one zróżnicowane pod względem rozumienia mechanizmów psychologicznych problemów klientów. Badania pokazują, że nawet jeśli każde z tych podejść jest nieco inne, wszystkie mogą przynieść podobne wyniki.Pojedyncze podejście do psychoterapii nie zawsze zapewnia najlepszą korzyść klientowi. Coraz częsciej terapeuci szkoleni są aby wykorzystywać wszystkie dostępne metody pracy. Stosując różnorodne nurty psychologiczne można skrócić czas terapii. Pozwala to też zmaksymalizować efekt terapeutyczny.

OFERTA

psycholog białystok   Konsultacja psychologiczna

Wstępna konsultacja umożliwia poznanie sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się po pomoc. Pozwala jednocześnie na rozpoznanie przyczyn problemów. Jest to też czas na nawiązanie kontaktu i budowanie zaufania. Czasem do zebrania wszystkich niezbędnych informacji pozwalających na ustalenie przyczyn trudności potrzeba więcej niż jednego spotkania.

Następnie należy ustalić czy problem ma podłoże indywidualne. Czy jest raczej wynikiem trudnej sytuacji w związku, miejscu pracy lub rodzinie. Jaka forma pomocy jest wskazana w prezentowanej sytuacji: porada psychologiczna, psychoterapia, wsparcie krótkoterminowe czy interwencja kryzysowa. Często wstępnie można już określić najskuteczniejsze metody terapii. Może to być skoncentrowanie się bardziej na rozwijaniu emocjonalnej, poznawczej czy społecznej części doświadczeń osoby. Bywa też, że jednorazowa konsultacja odpowiednio ukierunkowuje klienta, mobilizuje jego zasoby, co pozwala na samodzielne radzenie sobie z trudnosciami.

interwencja kryzysowa   Interwencja kryzysowa

Jest to pomoc, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej. Ważne jest też zapobieżenie dalszemu pogłębianiu problemów psychologicznych i życiowych. Istotnie pomaga w zmniejszeniu poczucia bezradności, złagodzenie cierpienia, zebranie sił psychofizycznych. Poszukiwane są też zasoby, które pomogą stawić czoło sytuacji. Skierowana jest głownie do osób, które są kryzysie w następstwie np. śmierci bliskiej osoby, wypadku samochodowym, napaści, przemocy, nagłym zwolnieniu z pracy czy odejściu partnera.

Utrata lub nagłe wydarzenia traumatyczne może wpłynąć na dynamikę rodziny. Zwykle wszyscy członkowie systemu przeżywają traumy w trochę inny sposób, w krótszym lub dłuższym czasie. Interwencje systemowe mogą pomóc w otwartym wyrażeniu potrzeb, punktów widzenia oraz emocji poszczególnych członków rodziny. Pozwala to uniknąć poczucia osamotnienia, izolacji oraz jawnych i ukrytych konfliktów i napięć w rodzinie. Ułatwia też adaptacyjne dostosowanie się do strat. Terapeuta dba o to aby wszyscy uczestnicy mogli otwarcie i bez nadmiernego napięcia i lęku mówić o problemach, emocjach i potrzebach.


psychoterapia indywidualna białystok   Psychoterapia indywidualna

Są to regularne cotygodniowe spotkania. Zwykle rozpoczynające się konsultacją (1 - 3 spotkania). Na początku psychoterapeuta orientuje się w charakterze trudności, sytuacji i możliwościach zgłaszającej się osoby. Umożliwia to określenie celów i zamierzonych efektów spotkań oraz odpowiednie dobranie form i wstępne ustalenie okresu pracy.

Wyróżnia się terapie krótkoterminowe, które służą rozwiązaniu konkretnego problemu.Długoterminowe, gdy problem jest bardziej złożony i osoba oczekuje stałych zmian w zakresie swego zachowania, emocjonalności czy struktury osobowości np. zrozumienie przyczyn przeżywanych emocji, myśli i zachowań. Psychoterapia indywidaualna pomaga w w problemach takich jak: obniżony nastrój, lęk, problemy z pamięcią i koncentracją, bezsenność oraz inne zaburzenia snu, autoagresja, psychosomatyczne bóle głowy, brzucha, depresja, przyśpieszona praca serca.

terapia małżeńska   Terapia małżeńska i terapia par

Jest to praca z parami, które doświadczają braku satysfakcji lub trudności w związku. W tym procesie terapeuta dba o zasadę neutralności, co oznacza pracę nad uzgodnionymi wspólnie z parą celami. Nie polega na zmianie - "naprawie", jednej ze stron. Pomaga uzmysłowić, dlaczego mimo dobrych chęci często nie udaje się porozumieć i co każda ze stron może zrobić, żeby czytelnie swoje intencje i oczekiwania wobec drugiej osoby.

Kiedy pojawia się konflikt, partnerzy często tkwią w koleinach zranień i wzajemnej urazy. Agresja lub wycofywanie się w środku konfliktu są wzorcami warunkowej obrony, ukrywającymi pierwotne emocje, z pierwotnymi pragnieniami zrozumienia i wsparcia ukrytymi poniżej. Utrwalone wzorce reagowania i przeżywania niemal nieuchronnie skutkują negatywnym postrzeganiem i osądzaniem, poczuciem niezrozumienia i odrzuceniem , które zmniejszają szacunek i zwiększają izolację. Z drugiej strony przesłania zrozumienia rodzą szacunek i związek.

Bywa też, że partnerzy mają określony wzorzec związku wyniesiony z rodzin pochodzenia - w takim przypadku praca skupia się na budowaniu nowej, wspólnej wizji partnerstwa. Ten rodzaj psychoterapii pomaga też nabywać nowe umiejętnosci rozwiązywania konfliktów. Rozumienie mechanizmów zachowań, myśli i związanych z nimi emocji sprzyja powstawaniu nowych perspektyw w widzeniu obecnych problemów. Przykładowe cele: przezwyciężenie sytuacji kryzysowych, uzyskanie większej harmonii w związku, wypracowanie lepszej komunikacji i porozumienia, ułatwienie wyrażania swoich myśli i uczuć.

psycholog psychoterapia systemowa Białystok   Terapia rodzin

Terapia systemowa skierowana jest do rodzin przeżywających trudności we wzajemnych relacjach. Bywa też, że dzieci pod wpływem napięcia wykazują trudności w zakresie zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej czy problemów emocjonalnych. Konsultacje rodzinne pomagają określić oczekiwania poszczególnych członków rodziny. Psychoterapeuta pomaga w zrozumieniu relacji, sposobu komunikacji oraz poziomu zaspokajania potrzeb między członkami rodziny. Traumatyczne wydarzenia z historii rodzin i związane z nimi przekazy międzypokoleniowe, mogą wpływać na aktualną sytuację rodziny. W tym ujęciu każda osoba jest jednakowo ważna i może istotnie przyczynić się do oczekiwanych zmian.

CENNIK


konsultacja psychologiczna

psychoterapia indywidualna

terapia
rodzin

KONTAKT - psycholog białystok

Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii
Paweł Wakuła
ul. Krucza 6
Białystok - Nowe Miasto
telefon: 507-154-862
email: pawwaku@o2.pl

psycholog białystok


Strona używa plików cookies do celów statystycznych.

Psycholog Białystok - Psychoterapia i Pomoc Psychologiczna Białystok