Psychoterapia jest drogą, która pomaga powrócić do stanu w którym myśli, uczucia i pragnienia wyrażają to, kim naprawdę jesteś.

Jeśli to czytasz, prawdopodobnie szukasz ulgi od codziennych stresów lub wsparcia podczas ważnych sytuacji życiowych. Możliwe, że potrzebujesz konsultacji aby poradzić sobie z aktualnym problemem lub psychoterapii, aby dokonać głębszych zmian.

Pomagam, bazując na modelu psychoterapii integracyjnej. Metody dostosowuję do unikalnych potrzeb każdej osoby. Psychoterapia integracyjna pozwala optymalnie wykorzystywać doświadczenie szkół terapeutycznych takich jak: ujęcie systemowe, interpersonalne, narracyjne oraz poznawczo - behawioralne.

Od wielu lat pracuję z parami i rodzinami które chcą przywrócić równowagę i zdrowie w systemie rodzinnym. Terapia par służy osobom, które mają chcą być lepiej rozumiane w związku, unikąć konfliktów oraz dbać o wzajemne potrzeby.

Terapia systemowa pozwala z sukcesem pomagać dzieciom i nastolatkom w trudnościach takich jak zaburzenia lękowe, agresja, tiki czy nadpobudliwość psychoruchowa.

Przez wiele lat pracy w zawodzie psychologa zajmowałem się również diagnozą dzieci i dorosłych. Prowadziłęm interwencje kryzysowe w nagłych sytuacjach. Zajmowałem się również poradnictwem, opiniowaniem dzieci oraz osób dorosłych.

KWALIFIKACJE2000 - 2005 Studia magisterskie - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
2006 - 2009 Kurs Systemowej Terapii Rodzin - Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie
2010 - 2014 Profesjonalna Szkoła Psychoterapii - Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
2015 - 2017 Podyplomowe Studia Magisterskie - Praca Socjalna - Uniwersytet Południowej Australii

KURSY DOSKONALĄCE

2007 - Szkoła Dla Rodziców i wychowawców - Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.
2008 - Trening Zastępowania Agresji.
2009 - ABC ADHD – diagnoza i psychoedukacja.
2009 - Interwencja Kryzysowa – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
2010 - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - Rodzeństwo bez Rywalizacji.
2010 - Jak wykorzystać energię emocji z pożytkiem dla siebie i innych.
2011 - Program postępowania z dziećmi z ADHD "Dziecko i świat za pan brat".
2011 - Praca z rodzicmi dziecka po rozwodzie.
2012 - Diagnoza dziecka wykorzystywanego seksualnie.
2012 - Praca terapeutyczna z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.
2012 - Praca z żałobą – podejście ericksonowskie.
2019 - Psychoterapia małżeństw i par z perspektywy teorii przywiązania.
2019 - Depresja u dzieci i młodzieży.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego "KENDRON"- Białystok
Poradnia Leczenia uzależnień - Adelaida - Południowa Australia
Oddział Dzienny Psychogeriatryczny "Leszczynowa"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Białystok
T-Matic Grupa Computer Plus
Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Ośrodek Szkolenia Kadr PROFESJA

STANDARDY ETYCZNE I ZAWODOWE

W mojej pracy kieruję się szeroko rozumianym dobrem klienta. Zwracam szczególną uwagę zwracam na zachowanie zasady poufności treści spotkań oraz nigdy nie udzielam informacji osóbom trzecim. Dbam o nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój zawodowy. Regularie uczestniczę w kursach i szkoleniach doskonalących. Korzystam też z superwizji.

W pracy opieram się na wytycznych zawartych z kodeksach: Kodeks Etyczno-Zawodowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Podstawowym punktem odniesienia dla kodeksu są uniwersalne prawa człowieka, zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Prawa pozostające tak ponad różnicami kulturowymi i światopoglądowymi, jak i ponad różnorodnością paradygmatów w obrębie psychologii. Poszanowanie praw człowieka, jak również prawa powszechnego i zasad koegzystencji społecznej jest warunkiem etycznego wykonywania zawodu psychologa.

...naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych. Osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.

PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA

Jest progresywną formą psychoterapii, która łączy różne narzędzia terapeutyczne i podejścia do potrzeb konkretnego klienta. Łączy elementy zaczerpnięte z różnych szkół teorii i badań psychologicznych. Terapia integracyjna staje się bardziej elastycznym i skutecznym podejściem do leczenia niż bardziej tradycyjne formy psychoterapii.

Kiedy jest stosowana ?
Zintegrowane techniki terapii można włączyć do niemal każdego rodzaju pomocy. Może być stosowana w pracy z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi. Integracyjne podejście może być stosowane w leczeniu wielu problemów psychologicznych, w tym depresji, lęku i zaburzeń osobowości.
Dlaczego warto szukać psychoterapii integracyjnej?
Integratywni psychoterapeuci biorą pod uwagę indywidualne cechy, preferencje, potrzeby, zdolności fizyczne, przekonania duchowe i poziom motywacji swoich klientów. Różne podejścia mogą być stosowane kolejno na różnych etapach procesu pomagania. Pomoc psycholgiczna w formie psychoterapii integracyjnej jest szyta na miarę osoby zgłaszającej się na terapię.

Przykładowy model integracji

• Konceptualizacje poznawcze - rola procesu myślenia
• Narracje osobiste
• Wpływ przeżywanych uczuć na problemy
• Ciało - energia i zdrowie - holistyczna natura umysłu i ciała
• Relacje - całe życie jest relacyjne, a większość problemów ma komponent relacyjny
• Kontekst kulturowy
• Wpływy systemowe ( praca, rodzina, kontekst społeczny )
• Praca oparta na metodach potwierdzonych naukowo
• Motywacja w procesie zmian


Jak to działa?
Istnieje ponad 400 różnych rodzajów psychoterapii. Są one zróżnicowane pod względem rozumienia mechanizmów psychologicznych problemów klientów. Badania pokazują, że nawet jeśli każde z tych podejść jest nieco inne, wszystkie mogą przynieść podobne wyniki. Pojedyncze podejście do psychoterapii nie zawsze zapewnia najlepszą korzyść klientowi. Coraz częsciej terapeuci szkoleni są aby wykorzystywać wszystkie dostępne metody pracy. Stosując różnorodne nurty psychologiczne można skrócić czas terapii. Pozwala to też zmaksymalizować efekt terapeutyczny.

psycholog


psycholog białystok   Konsultacja psychologiczna

Wstępna konsultacja umożliwia poznanie sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się po pomoc. Pozwala jednocześnie na rozpoznanie przyczyn problemów. Jest to też czas na nawiązanie kontaktu i budowanie zaufania. Czasem do zebrania wszystkich niezbędnych informacji potrzeba więcej niż jednego spotkania.

Następnie należy ustalić czy problem ma podłoże indywidualne. Czy jest raczej wynikiem trudnej sytuacji w związku, miejscu pracy lub rodzinie? Jaka forma pomocy jest wskazana w prezentowanej sytuacji: porada psychologiczna, psychoterapia, wsparcie krótkoterminowe czy interwencja kryzysowa? Często wstępnie można już określić najskuteczniejsze metody terapii. Może to być koncentracja na rozwijaniu emocjonalnej, poznawczej czy społecznej części doświadczeń osoby. Bywa też, że jednorazowa konsultacja odpowiednio ukierunkowuje klienta, mobilizuje jego zasoby. Pozwala to na samodzielne radzenie sobie z trudnościami. Już na pierwszej konsultacji możesz uzyskać pomoc np. obniżenia napięcia i znalezieniu twoich sposobów na osłabienie działania stresów

diagnoza    Diagnoza - Opiniowanie

Prowadzę również diagnozę psychologiczną w obszarach osobowości , funkcji poznawczych , zaburzeń emocjonalnych. Diagnoza jest procesem, umożliwiającym uzyskanie całościowego obrazu danej osoby i jego funkcjonowanie w życiu codziennym. Prowadzona jest na podstawie standaryzowanych testów psychologicznych oraz wywiadu psychologicznego. Proces diagnostyczny trwa od 2 do 4 spotkań w zależności od celu badania.

interwencja kryzysowa   Interwencja kryzysowa

Jest to pomoc, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej. Ważne jest też zapobieżenie dalszemu pogłębianiu problemów psychologicznych i życiowych. Istotnie pomaga w zmniejszeniu poczucia bezradności, złagodzenie cierpienia, zebranie sił psychofizycznych. Poszukiwane są też zasoby, które pomogą stawić czoło sytuacji. Skierowana jest głownie do osób, które są kryzysie w następstwie np. śmierci bliskiej osoby, wypadku samochodowym, napaści, przemocy, nagłym zwolnieniu z pracy czy odejściu partnera.

Utrata lub nagłe wydarzenia traumatyczne może wpłynąć na dynamikę rodziny. Zwykle wszyscy członkowie systemu przeżywają traumy w trochę inny sposób, w krótszym lub dłuższym czasie. Interwencje systemowe mogą pomóc w otwartym wyrażeniu potrzeb, punktów widzenia oraz emocji poszczególnych członków rodziny. Pozwala to uniknąć poczucia osamotnienia, izolacji oraz jawnych i ukrytych konfliktów i napięć w rodzinie. Ułatwia też adaptacyjne dostosowanie się do strat. Terapeuta dba o to aby wszyscy uczestnicy mogli otwarcie i bez nadmiernego napięcia i lęku mówić o problemach, emocjach i potrzebach.

Psychoterapeuta


psychoterapia indywidualna białystok   Psychoterapia indywidualna

Są to regularne cotygodniowe spotkania. Zwykle rozpoczynające się konsultacją (1 - 3 spotkania). Na początku psychoterapeuta orientuje się w charakterze trudności, sytuacji i możliwościach zgłaszającej się osoby. Umożliwia to określenie celów i zamierzonych efektów spotkań oraz odpowiednie dobranie form i wstępne ustalenie okresu pracy.

Wyróżnia się terapie krótkoterminowe, które służą rozwiązaniu konkretnego problemu. Długoterminowe, gdy problem jest bardziej złożony i osoba oczekuje stałych zmian w zakresie swego zachowania, emocjonalności czy struktury osobowości np. zrozumienie przyczyn przeżywanych emocji, myśli i zachowań. Psychoterapia indywidaualna pomaga w w problemach takich jak: obniżony nastrój, lęk, problemy z pamięcią i koncentracją, bezsenność oraz inne zaburzenia snu, autoagresja, psychosomatyczne bóle głowy, brzucha, depresja, przyśpieszona praca serca.


Jak długo trwa psychoterapia indywidualna?

Częstotliwość sesji i ich długość zależą od wielu czynników, w tym:
- Stan zdrowia psychicznego i zasoby psychologiczne klienta.
- Czas, przez jaki osoba na terapii miała problem.
- Jak bardzo problem wpływa na codzienne życie.
- Jak wiele stresu powoduje problem.
- Ograniczenia finansowe.

Niektóre obawy można rozwiązać za pomocą krótkotrwałej terapii trwającej kilka tygodni. Jednak przewlekłe lub bardziej złożone obawy mogą wymagać dłuższego leczenia. Czasami zauważalny postęp może potrwać dłużej 6 miesięcy.


Skuteczność tej formy pomocy psychologicznej

Badania wskazują jednoznacznie na wysoką skuteczność psychoterapii. Nawet jeśli terapia nie jest w stanie w stu procentach wyleczyć choroby, może pomóc ludziom rozwinąć umiejętności radzenia sobie ze zdrowiem. Determinacja, by być aktywnym w terapii i leczyć, jest niezbędna do osiągnięcia celów terapeutycznych i wspierania pozytywnych relacji terapeutycznych. Znalezienie odpowiedniego terapeuty jest również kluczowe w procesie leczenia.

Badania pokazują, że terapia może powodować mniej nawrotów typowych schorzeń, w tym umiarkowanej depresji i lęku. Wskazuje, że pozytywne efekty dobrej terapii wykraczają poza leczenie. Wiele osób zgłasza poprawę warunków długo po zakończeniu terapii. Psychoterapia jest często bardziej skuteczna niż leki psychotropowe. Stosowane samodzielnie, te zabiegi mogą powodować szkodliwe skutki uboczne. Wiele podejść terapeutycznych jest również opartych na badanich naukowych. Oznacza to, że zostały poddanne badaniom naukowym i obserwacjom klinicznym w celu przetestowania ich skuteczności.

Znalezienie terapeuty, z którym czujesz się komfortowo, i współpraca z nim może pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać leczenie. Gdy osoba w terapii jest otwarta , terapeuci zazwyczaj lepiej potrafią rozwiązać każdy problem i odpowiednio dostosować podejście do leczenia. Czasami uczestniczenie w psychoterapi może być trudne. Ważne jest jednak, aby sesje odbywały się regularnie. Bycie cierpliwym i przestrzeganie planu leczenia może ułatwić długoterminowy sukces w terapii. Białystok jest miastem, gdzie można otrzymać pomoc psychologiczną w ramach kontraktu z NFZ oraz z gabinetach prywatnym.

terapia małżeńska   Terapia małżeńska i terapia par

Jest to praca z parami, które doświadczają braku satysfakcji lub trudności w związku. W tym procesie terapeuta dba o zasadę neutralności, co oznacza pracę nad uzgodnionymi wspólnie z parą celami. Nie polega na zmianie - "naprawie", jednej ze stron. Pomaga uzmysłowić, dlaczego mimo dobrych chęci często nie udaje się porozumieć i co każda ze stron może zrobić, żeby rozumieć swoje intencje i oczekiwania wobec drugiej osoby.

Jako terapeuta małżeński i rodzinny spotkałem się z wieloma parami, których frustracja i rozczarowanie były wystarczające, aby doprowadzić ich przez moje drzwi. W większości przypadków partnerzy czują się źle rozumiani i niedoceniani. Silna więź emocjonalna małżeństwa w szczególności naraża partnerów na konflikt.

Kiedy pojawia się konflikt, partnerzy często tkwią w koleinach zranień i wzajemnej urazy. Agresja lub wycofywanie się w środku konfliktu są wzorcami wyuczonej obrony, ukrywającymi prawdziwe emocje oraz pragnieniami zrozumienia i wsparcia. Utrwalone wzorce reagowania i przeżywania niemal nieuchronnie skutkują negatywnym postrzeganiem i osądzaniem, poczuciem niezrozumienia i odrzuceniem . Zmniejszają one szacunek i zwiększają izolację. Z drugiej strony komunikacja pełna zrozumienia rodzą szacunek i uzdrawiają związek.

Pary, które nie doświadczają wzajemności, zazwyczaj kierują uczucia smutku, strachu lub wstydu. Partnerzy często działają pod wpływem impulsów samozachowawczych. Kiedy takie interakcje przekształcają się w stałe wzorce zachowań, pary często doświadczają utraty zaufania lub nasilenia strachu w związku. To często skutkuje eskalacją emocji.

Praktyka zawodowa oraz badania nad psychoterapią wskazują:

1. Osoby w parze prawie zawsze już posiadają zasoby potrzebne do tworzenia dobrego związku.
Obejmują one zdolności do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, empatii oraz zdolności do pozytywnego reagowania. Pomiędzy dwojgiem osób musi pojawić się życzliwe zaangażowanie, intymność oraz zwiększyć się wrażliwość na drugą osobę. Wcześniejsze wyuczone i raniące reakcje muszą się osłabić. Partnerzy, widząc nadzieję, stają się zwykle bardzo zaangażowani w relacje i silnie zmotywowani do dostrzegania w nich pozytywnych zmian. Potrzebują jedynie czasu i katalizatora. Oczekiwane zefekty pojawiają się, gdy dwoje ludzi odkłada na bok mechanizmy obronne i łączy się w bezpieczny i konstruktywny sposób wokół nierozwiązanej przyczyny silnych emocji


2. Zmiany muszą być doświadczane,aby mogły być podtrzymywane. Gabinet psychoterapii zapewnia fizyczną i psychologiczną przestrzeń.
Można nadal wnikliwie wyjaśniać, w co już się wierzy lub zaryzykować wkroczenie w nowy teren, badając razem, jak, a nie dlaczego, każdy z was czuje się zraniony i gniewny. Mam na myśli zmianę między bronieniem, krytykowaniem lub debatowaniem faktów a łączeniem się na bardziej wrażliwym i emocjonalnym poziomie. Gdy jeden z partnerów agresywnie deklaruje urazy lub wycofuje się w paraliżu emocjonalnym, drugi partner może zareagować we właściwy sposób i zmienić dotychczasowy wzorzec komunikacji. Terapeuta pomaga doświadczać parom nowych sposobów komunikacji i emocji. To w efekcie obniża napięcie i wprowadza nowy rodzaj relacji.


3. Jesteśmy w stanie zwiększyć nasze możliwości zarządzania emocjami i kierowania sobą.
Wiele par walczy z intensywnymi emocjonalnymi, czują, że żyją w środku konfliktu. Nie musimy być niewolnikami naszych impulsów. Jeśli Ty i Twój partner znajdziecie się w impasie, podejmijcie dziś decyzję, aby pójść nową drogą, z szacunkiem i zrozumieniem, kierującemu się rozwagą i wrażliwością. To trudna praca i możesz skorzystać z ułatwień, które może zapewnić terapeuta. W trakcie terapii partnerzy są w stanie skonsolidować nowe postawy i cykle zachowań przywiązania i doświadczać poczucia bliskości. Pojawiające się konflikty będą mogły być rozwiązywane w bardziej satysfakcjonujący i zorientowany na wzrost sposób.

psycholog psychoterapia systemowa Białystok   Terapia rodzin

Terapia systemowa skierowana jest do rodzin przeżywających trudności we wzajemnych relacjach. Bywa też, że dzieci pod wpływem napięcia wykazują trudności w zakresie zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej czy problemów emocjonalnych. Konsultacje pomagają określić oczekiwania poszczególnych członków rodziny.

Psychoterapeuta pomaga w zrozumieniu relacji, sposobu komunikacji oraz poziomu zaspokajania potrzeb między członkami rodziny. Traumatyczne wydarzenia z historii rodzin i związane z nimi przekazy międzypokoleniowe, mogą wpływać na aktualną sytuację rodziny. W tym ujęciu każda osoba jest jednakowo ważna i może istotnie przyczynić się do oczekiwanych zmian.

Podczas terapii systemów rodzinnych rodzina pracuje indywidualnie i wspólnie, aby rozwiązać problem, który bezpośrednio dotyka jednego lub więcej członków rodziny. Każda osoba w rodzinie ma możliwość wyrażenia swoich myśli i uczuć na temat ich wpływu. Rodzina wspólnie pomaga jednostce w trudnej sytuacji. Zmniejsza to też napięcie w rodzinie. Wszyscy reflektują swoje indywidualne role w rodzinie, uczą się, jak zmieniać role, jeśli to konieczne i uczą się, jak wspierać się oraz pomagać sobie nawzajem. Służy to uzdrawianiu relacji rodzinnych i buduje nową jakość w systemie rodziny.

PORADA ONLINEPomoc psychologiczna często jest utrudniona ze względu na trudności komunikacyjne, niepełnosprawność, pobyt za granicą oraz wiele innych. Kontakt online pokonuje bariery, które mogą uniemożliwić konsultacje u psychologa.

Dla osób, które mają ambiwalentne podejście do wizyty w gabinecie psychologa lub które mogą czuć się niekomfortowo z tradycyjnymi modelami konsultacji, poradnictwo online może być bardziej odpowiednie. Konsultacje online jest preferowana przez tych, którzy nie czują się komfortowo rozmawiając twarzą w twarz z kimś o swoich problemach. Może być pomocna dla osób cierpiących na fobie społeczne lub inne zaburzenia lękowe.

Kontakt online może służyć również osobom korzystającym tradycyjnej z psychoterapii. Zdarza się bowiem, że częste wyjazdy służbowe poza Białystok zakłócają regularność spotkań. Krótszy lub dłuższy pobyt za granicą może się również wiązać się z problemem z dostępnością do pomocy psychologicznej. Warto zaznaczyć, że kontakt osobisty zwykle przynosi lepsze efekty, jednak w pewnych sytuacjach warto korzystać z z możliwości nowych technologii.

Dając o jakosć usług korzystam z komunikatora vsee (vsee.com). Jest to certyfikowany komunikator dla telemedycyny. Możliwe jest również korzystanie z popularnego skype.

CENNIK
konsultacja psychologiczna


psychoterapia indywidualna


terapia
rodzin

KONTAKT


Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii


Paweł Wakuła
ul. Krucza 6
Białystok - Nowe Miasto
telefon: 507-154-862
email: pawwaku@o2.pl
Psycholog na Linkedin

psycholog białystok

Strona używa plików cookies do celów statystycznych.

Psycholog Białystok - Psychoterapia i Pomoc Psychologiczna w Białymstoku