pomoc psychologiczna i psychoterapia Białystok

Paweł Wakuła

psychoterapia indywidualna

Są to regularne cotygodniowe spotkania. Zwykle rozpoczynające się konsultacją (1 - 3 spotkania). Na początku psychoterapeuta orientuje się w charakterze trudności, sytuacji i możliwościach zgłaszającej się osoby. Umożliwia to określenie celów i zamierzonych efektów spotkań oraz odpowiednie dobranie form i wstępne ustalenie okresu pracy.

Wyróżnia się terapie krótkoterminowe, które służą rozwiązaniu konkretnego problemu. Długoterminowe, gdy problem jest bardziej złożony i osoba oczekuje stałych zmian w zakresie swego zachowania, emocjonalności czy struktury osobowości np. zrozumienie przyczyn przeżywanych emocji, myśli i zachowań. Psychoterapia indywidaualna pomaga w w problemach takich jak: obniżony nastrój, lęk, problemy z pamięcią i koncentracją, bezsenność oraz inne zaburzenia snu, autoagresja, psychosomatyczne bóle głowy, brzucha, depresja, przyśpieszona praca serca.

Psychoterapia małżeńska i terapia par

Jest to praca z parami, które doświadczają braku satysfakcji lub trudności w związku. W tym procesie terapeuta dba o zasadę neutralności, co oznacza pracę nad uzgodnionymi wspólnie z parą celami. Nie polega na zmianie - "naprawie", jednej ze stron. Psychoterapia małżeńska pomaga uzmysłowić, dlaczego mimo dobrych chęci często nie udaje się porozumieć i co każda ze stron może zrobić, żeby rozumieć swoje intencje i oczekiwania wobec drugiej osoby.

Jako terapeuta małżeński i rodzinny spotkałem się z wieloma parami, których frustracja i rozczarowanie były wystarczające, aby doprowadzić ich przez moje drzwi. W większości przypadków partnerzy czują się źle rozumiani i niedoceniani. Silna więź emocjonalna małżeństwa w szczególności naraża partnerów na konflikt.

Kiedy pojawia się konflikt, partnerzy często tkwią w koleinach zranień i wzajemnej urazy. Agresja lub wycofywanie się w środku konfliktu są wzorcami wyuczonej obrony, ukrywającymi prawdziwe emocje oraz pragnieniami zrozumienia i wsparcia. Utrwalone wzorce reagowania i przeżywania niemal nieuchronnie skutkują negatywnym postrzeganiem i osądzaniem, poczuciem niezrozumienia i odrzuceniem . Zmniejszają one szacunek i zwiększają izolację. Z drugiej strony komunikacja pełna zrozumienia rodzą szacunek i uzdrawiają związek.

Pary, które nie doświadczają wzajemności, zazwyczaj kierują uczucia smutku, strachu lub wstydu. Partnerzy często działają pod wpływem impulsów samozachowawczych. Kiedy takie interakcje przekształcają się w stałe wzorce zachowań, pary często doświadczają utraty zaufania lub nasilenia strachu w związku. To często skutkuje eskalacją emocji.

Terapia rodzin

Terapia systemowa skierowana jest do rodzin przeżywających trudności we wzajemnych relacjach. Bywa też, że dzieci pod wpływem napięcia wykazują trudności w zakresie zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej czy problemów emocjonalnych. Konsultacje pomagają określić oczekiwania poszczególnych członków rodziny. Psychoterapeuta pomaga w zrozumieniu relacji, sposobu komunikacji oraz poziomu zaspokajania potrzeb między członkami rodziny. Traumatyczne wydarzenia z historii rodzin i związane z nimi przekazy międzypokoleniowe, mogą wpływać na aktualną sytuację rodziny. W tym ujęciu każda osoba jest jednakowo ważna i może istotnie przyczynić się do oczekiwanych zmian.

Podczas terapii systemów rodzinnych rodzina pracuje indywidualnie i wspólnie, aby rozwiązać problem, który bezpośrednio dotyka jednego lub więcej członków rodziny. Każda osoba w rodzinie ma możliwość wyrażenia swoich myśli i uczuć na temat ich wpływu. Rodzina wspólnie pomaga jednostce w trudnej sytuacji. Zmniejsza to też napięcie w rodzinie. Wszyscy reflektują swoje indywidualne role w rodzinie, uczą się, jak zmieniać role, jeśli to konieczne i uczą się, jak wspierać się oraz pomagać sobie nawzajem. Służy to uzdrawianiu relacji rodzinnych i buduje nową jakość w systemie rodziny.