PSYCHOLOG BIAŁYSTOK ONLINE
Paweł Wakuła ✆ 507-154-862

Psycholog Białystok
Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

Terapia małżeńska i psychoterapia indywidualna są najczęstszymi formami pomocy, których udzielam w gabinecie. Pierwsze sesje mają zwykle charakter konsultacyjny. Przede wszystkim, zajmujemy się rozpoznaniem potrzeby oraz możliwości klienta lub małżeństwa. Ze względu na różne indywidualne doświadczenia życiowe oraz potrzeby par, ta część jest bardzo istotnym elementem, zanim zacznie się właściwa praca. Dopiero wtedy podejmujemy jest decyzję o rozpoczęciu psychoterapii indywidualnej, terapii małżeńskiej czy rodzinnej.

Psychoterapia indywidualna


Są to regularne cotygodniowe spotkania. Zwykle rozpoczynające się konsultacją (1 - 3 spotkania). Na początku orientuję się w charakterze trudności, sytuacji i możliwościach zgłaszającej się osoby. Umożliwia to określenie celów i zamierzonych efektów spotkań oraz odpowiednie dobranie form i wstępne ustalenie okresu pracy.

Wyróżnia się terapie krótkoterminowe, które służą rozwiązaniu konkretnego problemu. Długoterminowe, gdy problem jest bardziej złożony i osoba oczekuje stałych zmian w zakresie swego zachowania, emocjonalności czy struktury osobowości np. zrozumienie przyczyn przeżywanych emocji, myśli i zachowań. Psychoterapia indywidualna pomaga w w problemach takich jak: obniżony nastrój, lęk, problemy z pamięcią i koncentracją, bezsenność oraz inne zaburzenia snu, autoagresja, psychosomatyczne bóle głowy, brzucha, depresja, przyśpieszona praca serca.

Terapia małżeńska

Jest to praca z parami, które doświadczają braku satysfakcji lub trudności w związku. W tym procesie terapeuta dba o zasadę neutralności, co oznacza pracę nad uzgodnionymi wspólnie z parą celami. Nie polega na zmianie - "naprawie", jednej ze stron. terapia małżeńska pomaga uzmysłowić, dlaczego mimo dobrych chęci często nie udaje się porozumieć i co każda ze stron może zrobić, żeby rozumieć swoje intencje i oczekiwania wobec drugiej osoby.

Jako terapeuta małżeński i rodzinny spotkałem się z wieloma parami, których frustracja i rozczarowanie były wystarczające, aby doprowadzić ich przez moje drzwi. W większości przypadków partnerzy czują się źle rozumiani i niedoceniani. Z pewnością, silna więź emocjonalna paradoksalnie bardziej naraża partnerów na konflikt.

Kiedy pojawia się konflikt, partnerzy często tkwią w koleinach zranień i wzajemnej urazy. Agresja lub wycofywanie się w momencie silnego napięcia są wzorcami wyuczonej obrony, ukrywającymi prawdziwe emocje oraz pragnieniami zrozumienia i wsparcia. W związku z czym, utrwalone wzorce reagowania i przeżywania niemal nieuchronnie skutkują negatywnym postrzeganiem i osądzaniem, poczuciem niezrozumienia i odrzuceniem. Zmniejszają one szacunek i zwiększają izolację. Z drugiej strony komunikacja pełna zrozumienia rodzą szacunek i uzdrawiają związek.

Pary, które nie doświadczają wzajemności, zazwyczaj kierują uczucia smutku, strachu lub wstydu. Partnerzy często działają pod wpływem impulsów samozachowawczych. Kiedy takie interakcje przekształcają się w stałe wzorce zachowań, pary często doświadczają utraty zaufania lub nasilenia strachu w związku. To często skutkuje eskalacją emocji. Terapia małżeńska jest często neutralnym gruntem do pozytywnego wykorzystania kryzysu.

Terapia rodzin

Terapia rodzin

Psychoterapia systemowa skierowana jest do rodzin przeżywających trudności we wzajemnych relacjach. Bywa też, że dzieci pod wpływem napięcia wykazują trudności w zakresie zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej czy problemów emocjonalnych. Konsultacje pomagają określić oczekiwania poszczególnych członków rodziny. Psychoterapeuta pomaga w zrozumieniu relacji, sposobu komunikacji oraz poziomu zaspokajania potrzeb między członkami rodziny. Traumatyczne wydarzenia z historii rodzin i związane z nimi przekazy międzypokoleniowe, mogą wpływać na aktualną sytuację rodziny. Reasumując, każda osoba jest jednakowo ważna i może istotnie przyczynić się do oczekiwanych zmian.

Podczas psychoterapii systemów rodzinnych rodzina pracuje indywidualnie i wspólnie, aby rozwiązać problem, który bezpośrednio dotyka jednego lub więcej członków rodziny. Każda osoba w rodzinie ma możliwość wyrażenia swoich myśli i uczuć na temat ich wpływu. Rodzina wspólnie pomaga jednostce w trudnej sytuacji. Zmniejsza to też napięcie w rodzinie. Wszyscy reflektują swoje indywidualne role w rodzinie, uczą się, jak zmieniać role, jeśli to konieczne i uczą się, jak wspierać się oraz pomagać sobie nawzajem. Służy to uzdrawianiu relacji rodzinnych i buduje nową jakość w systemie rodziny.
Psycholog Białystok 2017