psychoterapia indywidualna


Skuteczna psychoterapia to z pewnością praca oparta na dobrej relacji między klientem a terapeutą. W związku z tym powinna Opierać się na dialogu. Bez wątpienia, zapewnia wspierające środowisko, które pozwala otwarcie rozmawiać z kimś, kto jest obiektywny, neutralny i wspierający. Pomaga dowiedzieć się więcej o przyczynach odczuwanych emocji, zachowań czy problemów w relacjach. Dlatego też, psychoterapia pomaga odkrywać nowe sposoby działania, myślenia i przeżywania aktualnych i przeszłych sytuacji.

Pomagam dokonywać autentycznych, znaczących i świadomych wyborów dotyczących sposobu życia. Ze względu na aktywne metody pracy klienci bedący w psychoterapii mogą dość szybko poprawić jakość życia. Bez wątpienia głebsze zmiany w obszarze osobowości potrzebują więcej czasu. Podczas pierwszej wizyty możesz w zaufaniu podzielić się taką ilością informacji, jaką chcesz. Przede wszystkim, moim zadaniem jest doprowadzenie Cię tam, dokąd chcesz się udać.

Pomagam w radzeniu sobie z lękiem, obniżonym nastrojem i stresem. Zapraszam osoby, którym trudno jest zaakceptować siebie lub mają problemy w relacjach społecznych. Pracuję również z osobami cierpiącymi na zaburzenia osobowości. Wspieram w rozwiązywaniu kryzysów życiowych takich jak: rozwód, nagła choroba, utrata pracy, żałoba. Psychoterapia indywidualna to regularne cotygodniowe spotkania. Zwykle rozpoczyna się konsultacją. Na początku orientuję się w charakterze trudności, sytuacji życiowej i możliwościach klienta. W rezultacie, umożliwia to określenie celów i zamierzonych efektów spotkań.

psychoterapia małżeńska


Jest to praca z parami, które doświadczają braku satysfakcji lub trudności w związku. Warto mieć na uwadze, że pracuję w oparciu o zasadę neutralności. Oznacza to pracę nad uzgodnionymi wspólnie z parą celami. Pychoterapia par bez wątpienia nie polega na zmianie - "naprawie", jednej ze stron. Terapia małżeńska pomaga uzmysłowić, dlaczego mimo dobrych chęci często nie udaje się porozumieć i co każda z osób może zrobić, żeby rozumieć swoje intencje i oczekiwania wobec drugiej partnera.

Kiedy pojawia się konflikt, partnerzy często tkwią w koleinach zranień i wzajemnej urazy. Agresja lub wycofywanie się w momencie silnego napięcia są wzorcami wyuczonej obrony, ukrywającymi prawdziwe emocje oraz pragnieniami zrozumienia i wsparcia. W związku z czym, utrwalone wzorce reagowania i przeżywania niemal nieuchronnie skutkują negatywnym postrzeganiem i osądzaniem, poczuciem niezrozumienia i odrzuceniem. Zmniejszają one szacunek i zwiększają izolację. Z drugiej strony komunikacja pełna zrozumienia rodzą szacunek i uzdrawiają związek.

Pary, które nie doświadczają wzajemności, zazwyczaj kierują uczucia smutku, strachu lub wstydu. Partnerzy często działają pod wpływem impulsów samozachowawczych. Kiedy takie interakcje przekształcają się w stałe wzorce zachowań, pary często doświadczają utraty zaufania To często skutkuje eskalacją emocji. Terapia małżeńska jest często neutralnym gruntem do pozytywnego rozwiązania kryzysu.

Terapia rodzin
Psychoterapia Białystok


Na początku należy zaznaczyć, że psychoterapia systemowa skierowana jest do rodzin przeżywających trudności we wzajemnych relacjach. Bywa też, że dzieci pod wpływem napięcia wykazują trudności w zakresie zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej czy problemów emocjonalnych. Czym jest systemowa psychoterapia dzieci i młodzieży? Konsultacje pomagają określić oczekiwania poszczególnych członków rodziny. Psychoterapeuta pomaga w zrozumieniu relacji, sposobu komunikacji oraz poziomu zaspokajania potrzeb między członkami rodziny. Traumatyczne wydarzenia z historii rodzin i związane z nimi przekazy międzypokoleniowe, mogą wpływać na aktualną sytuację rodziny. Reasumując, każda osoba jest jednakowo ważna i może istotnie przyczynić się do oczekiwanych zmian.

Podczas psychoterapii rodzina pracuje indywidualnie i wspólnie, aby rozwiązać problem, który bezpośrednio dotyka jednego lub więcej członków rodziny. W rezultacie, każda osoba w rodzinie ma możliwość wyrażenia swoich myśli i uczuć. Podsumowując, rodzina wspólnie pomaga jednostce w trudnej sytuacji. W rezultacie pomaga w uzdrawianiu relacji rodzinnych i buduje nową jakość.